Monthly Archives: Tháng Mười Một 2010

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 13

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 13


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Gấu

Beta – reader : Fuyu
Chương 13 : Sổ nợ của Đậu Đậu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 12

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 12


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Gấu

Beta – reader : Fuyu
Chương 12 : Đậu Đậu biến thân

Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 11


 

 

 

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 11

Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Gấu

Beta – reader : Fuyu

 

 

 

Chương 11 : Mĩ lệ Đậu Đậu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 10


 

 

 

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 10

Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Gấu

Beta – reader : Fuyu

 

 

 

Chương 10: Hôn môi Đậu Đậu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 9


 

 

 

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 9

Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Gấu

Beta – reader : Fuyu

 

 

 

Chương 9 : Đậu Đậu bất lực


Tiếp tục đọc