Monthly Archives: Tháng Một 2011

[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 7 Thượng

Siêu sao hiểu lòng ta

Chương 7 – Thượng


Tác giả: Lăng báo Tư

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.

Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan


 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 6 Hạ

Siêu sao hiểu lòng ta

Chương 6 – Hạ


Tác giả: Lăng báo Tư

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.

Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan


 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 6 Thượng

Siêu sao hiểu lòng ta

Chương 6 – Thượng


Tác giả: Lăng báo Tư

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.

Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan


 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 5 Hạ

Siêu sao hiểu lòng ta

Chương 5 – Hạ


Tác giả: Lăng báo Tư

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.

Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan


 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Siêu sao hiểu lòng ta – Chương 5 Thượng

Siêu sao hiểu lòng ta

Chương 5 – Thượng


Tác giả: Lăng báo Tư

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.

Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan


 

 

Tiếp tục đọc