Category Archives: Đoạt tướng

[Danmei] Đoạt tướng – Chương 27 (Hoàn)

Đoạt tướng – Chương 27


Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, trung khuyển công nữ vương đỏng đảnh thụ

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Tiếu Thiên Niên, Jaeun Jum


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đoạt tướng – Chương 26

Đoạt tướng – Chương 26


Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, trung khuyển công nữ vương đỏng đảnh thụ

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Tiếu Thiên Niên, Jaeun Jum


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đoạt tướng – Chương 25

Đoạt tướng – Chương 25


Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, trung khuyển công nữ vương đỏng đảnh thụ

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Tiếu Thiên Niên, Jaeun Jum


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đoạt tướng – Chương 24

Đoạt tướng – Chương 24


Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, trung khuyển công nữ vương đỏng đảnh thụ

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Tiếu Thiên Niên, Jaeun Jum


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đoạt tướng – Chương 23

Đoạt tướng – Chương 23


Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, trung khuyển công nữ vương đỏng đảnh thụ

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Tiếu Thiên Niên, Jaeun Jum


Tiếp tục đọc