Monthly Archives: Tháng Năm 2016

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 79

Cường thủ hào đoạt – Chương 79


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 100

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 100


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 100: Đưa nước tương đương hôn môi!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 99

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 99


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 99: Lại có người chết!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 98

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 98


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 98: Lại ăn mặn!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 97

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 97


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 97: Cô gái đáng ghét, tránh ra!
Tiếp tục đọc