Category Archives: Luyến nhân thủ đại kỳ

[Danmei] Luyến nhân thủ đại kỳ – Kết thúc (Hoàn)

Luyến nhân thủ đại kỳ

Kết thúc


Tác giả : Thư Hạ Nhi

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngựơc luyến tàn tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Tuyết Lâm, Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Luyến nhân thủ đại kỳ – Chương 10 – Hạ

Luyến nhân thủ đại kỳ

Chương 10 – Hạ


Tác giả : Thư Hạ Nhi

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngựơc luyến tàn tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Tuyết Lâm, Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Luyến nhân thủ đại kỳ – Chương 10 – Thượng

Luyến nhân thủ đại kỳ

Chương 10 – Thượng


Tác giả : Thư Hạ Nhi

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngựơc luyến tàn tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Tuyết Lâm, Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Luyến nhân thủ đại kỳ – Chương 9 – Hạ

Luyến nhân thủ đại kỳ

Chương 9 – Hạ


Tác giả : Thư Hạ Nhi

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngựơc luyến tàn tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Tuyết Lâm, Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Luyến nhân thủ đại kỳ – Chương 9 – Thượng

Luyến nhân thủ đại kỳ

Chương 9 – Thượng


Tác giả : Thư Hạ Nhi

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngựơc luyến tàn tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Tuyết Lâm, Băng Tiêu

Tiếp tục đọc