Category Archives: Đồng nghiệp văn

[Danmei] Cửu vạn phong – Chương 56 (Hoàn)

Cửu vạn phong – Chương 56


Tác gi: Hứa Duy Hạ

Th Loi: Thích Cố đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor : Băng Thiên Nguyệt

Beta – reader : Băng Thiên Nguyệt
Chương 56: Cửu Vạn Phong đích Phong (Bão táp Cửu Vạn Phong)

  Tiếp tục đọc

[Danmei] Cửu vạn phong – Chương 55


 

 

 

Cửu vạn phong – Chương 55


Tác gi: Hứa Duy Hạ

Th Loi: Thích Cố đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor : Băng Thiên Nguyệt

Beta – reader : Băng Thiên Nguyệt
Chương 55: Lý Bá Kỷ đích Kỷ (Thời của Lý Bá Kỷ)

  Tiếp tục đọc

[Danmei] Cửu vạn phong – Chương 54

Cửu vạn phong – Chương 54


Tác gi: Hứa Duy Hạ

Th Loi: Thích Cố đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor : Băng Thiên Nguyệt

Beta – reader : Băng Thiên Nguyệt
Chương 54: Tức Hồng Lệ đích lệ (Nước mắt của Tức Hồng Lệ)

  Tiếp tục đọc

[Danmei] Cửu vạn phong – Chương 53


 

 

 

 

Cửu vạn phong – Chương 53


Tác gi: Hứa Duy Hạ

Th Loi: Thích Cố đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor : Băng Thiên Nguyệt

Beta – reader : Băng Thiên Nguyệt

 

 

Chương 53: Tức Hồng Lệ đích tức (Nỗi tức của Tức Hồng Lệ)

  Tiếp tục đọc

[Danmei] Cửu vạn phong – Chương 52


 

 

 

Cửu vạn phong – Chương 52


Tác gi: Hứa Duy Hạ

Th Loi: Thích Cố đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor : Băng Thiên Nguyệt

Beta – reader : Băng Thiên Nguyệt

Chương 52: Hảo đối thủ đích thủ (Nắm tay hảo đối thủ)

  Tiếp tục đọc