Category Archives: Kiển

[Danmei] Kiển – Chương 18 (Hoàn)


 

 

 

Kiển – Chương 18


Tác giả: 65430

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Kiển – Chương 17


 

 

 

Kiển – Chương 17


Tác giả: 65430

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Kiển – Chương 16


 

 

 

Kiển – Chương 16


Tác giả: 65430

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Kiển – Chương 15


 

 

 

Kiển – Chương 15


Tác giả: 65430

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Kiển – Chương 14


 

 

 

Kiển – Chương 14


Tác giả: 65430

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc