Category Archives: Thanh Huyền

[Danmei] Thanh Huyền – Chương 12 (Hoàn)





Thanh Huyền – Chương 12


Tác giả: Kawalu

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh Huyền – Chương 11





Thanh Huyền – Chương 11


Tác giả: Kawalu

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh Huyền – Chương 10 Hạ





Thanh Huyền – Chương 10 Hạ


Tác giả: Kawalu

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh Huyền – Chương 10 Thượng





Thanh Huyền – Chương 10 Thượng


Tác giả: Kawalu

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh Huyền – Chương 9 Hạ





Thanh Huyền – Chương 9 Hạ


Tác giả: Kawalu

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc