Category Archives: Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Phiên ngoại (Hoàn)

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Phiên ngoại


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Ansa


Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 74

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 74


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Ansa


Chương 74: Tranh chấp tại nhà trẻTiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 73

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 73


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor: Phamviha

Beta – reader: Gà, Ansa


Chương 73: Tha thứ


Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 72

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 72


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor: Phamviha

Beta – reader: Fuyu


Chương 72: Khắc tinh


Tiếp tục đọc

[Danmei] Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc – Chương 71

Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 71


Tác gi: Thu Điệp Tàn Lộ

Th Loi: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.

Editor: Y Đình

Beta – reader: Gà Stu, Fuyu


Chương 71: Hôn lễ


Tiếp tục đọc