Category Archives: Đệ đệ đáng sợ của ta

[Danmei] Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 28 (Hoàn)

Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 28


Tác giả: San Đóa Lạp

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Gà Stu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 27

Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 27


Tác giả: San Đóa Lạp

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Gà Stu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 26

Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 26


Tác giả: San Đóa Lạp

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Gà Stu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 25

Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 25


Tác giả: San Đóa Lạp

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Gà Stu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 24

Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 24


Tác giả: San Đóa Lạp

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Gà Stu


Tiếp tục đọc